Проекти
Тенденции

Мобилен творчески базар представя пловдивски автори в 4 зони на града

Моbile creative bazar presents authors from Plovdiv in 4 city areas

For English scroll down
През октомври, проектът „Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“ ще бъде позициониран в град  Пловдив, където ще проведе четири двудневни събития „Мобилен творчески базар“, които ще се гостуват в различни периферни градски зони.
В този етап на проекта, творческата зона ще гостува на Район Тракия (18-19 октомври), кв. Коматево (23-24 октомври), Район Западен (26-27 октомври), кв. Столипиново(30-31 октомври), когато ще представи артистияни ателиета, работилници, изложения и Арт Базар, в който публиката ще се срещне с
🏺 Локални автори, майстори – занаятчии
🪡 Артисти в ръчното творчество/ handmade
🔨 Демонстрации
🖼 Изложби
🎨 Творчески работилници
Достъпът до събитието и включването в него са свободни, а организаторите и призовават всички, които желаещи да се изявят да го направят, като се свържат с екипа на incubator.bulgaria@gmail.com или чрез попълване на кратката форма за регистрация: https://bit.ly/3CKept1
Можете да следите за подробна информация в събитията:
Мобилен творчески базар – Столипиново
Проектът “Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство” се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проект BGCULTURE-2.001-0048-C01 „Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“ се осъществява по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП2014-2021.
Основната цел на проекта “Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство” е да създаде ефективна и устойчива платформа за насърчаване на разнообразието в областта на културата и изкуствата чрез осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание и форми.

EN

Моbile creative bazar presents authors from Plovdiv in 4 city zones

 

In October, the „Mobile Creative Network for Culture and Art“ project will be positioned in the city of Plovdiv, where four two-day „Mobile Creative Bazaar“ events will be held, which will be hosted in various peripheral city areas.

At this stage of the project, the creative zone will visit Trakia District (October 18-19), Komatevo District (October 23-24), Western District (October 26-27), Stolipinovo District (October 30-31), when artistic studios, workshops, exhibitions and an Art Bazaar will be presented in which the audience will meet with Local authors, master craftsmen,Handmade artists, Demonstrations, Exhibitions, Creative workshops.

Access to the event and participation in it are free, and the organizers invite all those who wish to apply to do so by contacting the team at incubator.bulgaria@gmail.com or by filling out the short registration form: https://bit.ly/3CKept1

You can follow for detailed information in the events:

Мобилен творчески базар – Лаута

Мобилен творчески базар – кв. Коматево

Мобилен творчески базар – парк Розариум

Мобилен творчески базар – Столипиново

The project „Mobile creative network for culture and art“ is implemented with financial support provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism. Project BGCULTURE-2.001-0048-C01 „Mobile Creative Network for Culture and Art“ is implemented under the Program „Cultural Entrepreneurship, Heritage and Cooperation“, financed under the FM of the EEA 2014-2021.

The main goal of the „Mobile Creative Network for Culture and Art“ project is to create an effective and sustainable platform for promoting diversity in the field of culture and arts by ensuring wide public access to cultural content and forms.

Back to top button