АктуалноПроекти
Тенденции

Пътуващ творчески фестивал гостува на кв. Тракия на 3 и 4 ноември

For ENGLISH scroll down

 

Пътуващата артистична платформа “Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство”, която води своето начало от Пловдив и обикаля цялата страна за да популяризира дейностите на местни автори, гостува на Район Тракия в периода 3-4 ноември.

Пъстрата творческа зона ще бъде разположена на територията на парк Елит (2019), където ще предостави на жителите на Тракия възможности за включване в творчески работилници, демонстрации на традиционни занаяти, ръчно творчество, сценични изпълнения и още много разнообразни изяви в различни жанрове на всички изкуства. 

“Мобилна творческа мрежа”, предоставя поле за изява на самодейни формации и състави, музикални банди, вокални изпълнители, автори, школи и ансамбли, като отправя своята Отворена покана за включване в програмата към всички творчески натури, които търсят своето нетрадиционно поприще и искат да се представят пред  по-широка публика.  Желаещите могат да се свържат с организаторите и на e-mail: incubator.bulgaria@gmail.com. Събитието е с вход свободен и цели да скъси разстоянието между творци и публика, да насърчи разнообразието в областта на културата и изкуствата чрез осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание и форми. 

И в двата събитийни дни, програмата ще започва в 10:00ч. с творчески ателиета, демонстрации, изложби и работилници, а в следобедно-вечерната програма след 16:00ч. ще се наслаждаваме на различни сценични изкуства в изпълнение на артисти, творящи в района. Дейностите са организирани от сдружение ТК Инкубатор и се изпълняват с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Програмен оператор на събитието е Министерство на културата на РБ, а за изданието в Район Тракия, организаторите получават съдействието на районната администрация и местните културни институти. 

Повече информация за проекта и изминалите издания можете да намерите тук: 

https://incubator.bg/mobile-creative-network-culture-and-art/

https://www.youtube.com/watch?v=fqggoRzj_io&t=621s 

Проект  BGCULTURE-2.001-0048-C01 “Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“  се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 
Финансовият механизъм на ЕИП включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за  изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. 
www.eeagrants.org

 

A traveling creative festival is visiting the district of Trakia on November 3 and 4

 

The traveling artistic platform „Mobile Creative Network for Culture and Art“, which originates from Plovdiv and travels around the country to promote the activities of local authors, is visiting the Trakia Region in the period November 3-4.

The colorful creative zone will be located on the territory of Elit Park (2019), where it will provide the residents of Thrace with opportunities to participate in creative workshops, demonstrations of traditional crafts, handicrafts, stage performances and many more diverse performances in different genres of all arts .

„Mobile creative network“ provides a field for the expression of self-made formations and compositions, musical bands, vocal performers, authors, schools and ensembles, sending its Open invitation for inclusion in the program to all creative natures who are looking for their non-traditional field and want to present themselves to a wider audience. Those interested can also contact the organizers at e-mail: incubator.bulgaria@gmail.com. The event has free entry and aims to shorten the distance between artists and the public, to promote diversity in the field of culture and the arts by ensuring wide public access to cultural content and forms.

On both event days, the program will start at 10:00. with creative workshops, demonstrations, exhibitions and workshops, and in the afternoon-evening program after 4:00 p.m. we will enjoy various performing arts performed by artists working in the area. The activities are organized by the TK Incubator association and are implemented with the financial support provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism. The program operator of the event is the Ministry of Culture of the Republic of Belarus, and for the edition in Trakia Region, the organizers receive the assistance of the regional administration and local cultural institutes.

More information about the project and past editions can be found here:

https://incubator.bg/mobile-creative-network-culture-and-art/

https://www.youtube.com/watch?v=fqggoRzj_io&t=621s

The project „Mobile creative network for culture and art“ is implemented with financial support provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism.

The main goal of the „Mobile Creative Network for Culture and Art“ project is to create an effective and sustainable platform for promoting diversity in the field of culture and arts by ensuring wide public access to cultural content and forms.

www.eeagrants.org
Back to top button