Работа с уязвими групи

Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство обръща специално внимание на уязвимите групи. Всички мероприятия са с осигурен безпрепятствен достъп за лица с увреждания, хора в неравностойно положение и създават възможности на лицата от уязвими групи, вкл. – от ромски произход. за социално включване в общността. Планираните поддейности позволяват непринудената среща и включване на лица от различни прослойки и с различни особености. Целта на културата е да сближава общностите, поради което всички събития ще са отворени за желаещите лица, независимо от техния пол, раса, етническа принадлежност и социален статус.

EN

Mobile creative network for culture and art pays special attention to vulnerable groups. All events are provided with free access for persons with disabilities, people in a disadvantaged position and create opportunities for persons from vulnerable groups, incl. – of Roma origin. for social inclusion in the community. The planned actions allow the casual meeting and inclusion of persons from different walks of life and with different characteristics. The purpose of culture is to bring communities together, therefore all events will be open to interested persons, regardless of their gender, race, ethnicity and social status.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button