Таланти от Район Тракия се представиха на сцената на Мобилна творческа мрежа

Talents from Trakia district performed on the stage of the Mobile Creative Network

For English scroll down

 

Парк „Елит“ (Парк 2019) в пловдивския район „Тракия“ стана домакин на четвъртото издание на пътуващата „Мобилна творческа мрежа за култура изкуство“, която разположи там творческата си зона.

Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство пътува из цялата страна за да даде поле за изява на местни автори и таланти, самодейни артисти, школи, занаятчии и културни дейци, творящи в различни жанрове.  В Район Тракия, платформата гостува в периода 03-04 ноември, а на сцената й се изявиха артисти, творящи в разнообразни стилове на танца, калсическата музика, фолклор, модерни изпълнения, поезия, акробатика, приложни изкуства.

По време на събитията, съдържанието на програмата включи артистични ателиета и работилници за деца и възрастни, както и богата сценична програма. 

По време на гостуването на екипа в Район Тракия, местните жители се включиха в творчески работилници и изложба на млади таланти – местни ученици и артисти от квартала, демонстрации на акробатични номера, рециали, занаятчийски техники и приложни изкуства, като плъстене на вълна, изработване на картички, рисуване с различни техники, работа с прежда, изработване на бижута, ателие за прически, изработване на коледна декорация и апликиране на картини с естествени материали. В работилниците се включиха публики от различни възрасти в зависимост от интересите и нивата на трудност. Събитието беше подкрепено от кмета и зам.-кмета на Район Тракия. 

На сцената бяха представени различни музикални, театрални и сценични изкуства от местни самодейни и професионални артисти, от кварталните читалища, школи, училища и арт центрове. 

Сценичните прояви в двата дни бяха включиха множество танцови, вокални и инструментални изяви. В първия ден на сцената се представиха млади таланти, като първата изява беше на самодейна пластичка – Весела Гудин, която демонстрира изключителна гимнастически способности и гъвкавост. Програмата продължи с открит урок по модерни танци с танцов клуб “Магнифик”. Програмата продължи с изява на възпитаници от школата по китара с преподавател Марко Томов, последвани с певчески изпълнения на групи от различни възрасти при НЧ”Съвременник” в квартала.

Вторият ден продължи с артистични ателиета и работилници, а сценичната програма представи изявите на Арт студио “Алехандро”, модерни и хип-хоп танци от клуб ”Терпсихора”. Малки и големи се присъединиха и към открит урок по класически балет с танцово студио Магнифик. Публиката успя да чуе изразително рецитиране на стихове, от деца от района, а веднага след тях публиката се включи в открит урок по салса и бачата. Програмата завърши с Хоротека от народен клуб “ПостАрт”.

Събитието получи висока оценка за организацията от страна на публиката и участниците. Всички подчертаха ползите и нуждата от повече културни прояви в квартала.

 

Talents from Trakia district performed on the stage of the Mobile Creative Network

 

„Elite“ Park (Park 2019) in Plovdiv’s Trakia district hosted the fourth edition of the traveling „Mobile Creative Network for Culture and Art“, which placed its creative zone there.

„Mobile creative network for culture and art“ travels across the country to give a platform for local authors and talents, self-made artists, schools, artisans and cultural figures working in various genres. In the Trakia district, the platform visited in the period 03-04 November, and on its stage appeared artists working in various styles of dance, classical music, folklore, modern performances, poetry, acrobatics, applied arts. During the events, the content of the program included artistic studios and workshops for children and adults, as well as a rich stage program.

During the team’s visit to Trakia, local residents participated in creative workshops and an exhibition of young talents – local students and artists from the neighborhood, demonstrations of acrobatic acts, recitals, craft techniques and applied arts, such as wool felting, making cards, drawing with different techniques, working with yarn, making jewelry, hairdressing workshop, making Christmas decorations and applying pictures with natural materials. The workshops involved audiences of various ages depending on interests and difficulty levels. The event was supported by the mayor and deputy mayor of Trakia district.

Various musical, theatrical and performing arts were presented on stage by local amateur and professional artists, from neighborhood community centers, schools, schools and art centers. The stage performances on both days included numerous dance, vocal and instrumental performances. On the first day, young talents presented themselves on the stage, and the first appearance was of a self-made gymnast – Vesela Gudin, who demonstrated exceptional gymnastic abilities and flexibility. The program continued with an open modern dance lesson with the „Magnifique“ dance club. The program continued with a performance by graduates of the guitar school with teacher Marko Tomov, followed by singing performances by groups of different ages at the „Savremennik“ community center in the neighbourhood.

The second day continued with artistic studios and workshops, and the stage program presented the performances of the „Alejandro“ Art Studio, modern and hip-hop dances from the „Terpsichora“ club. Young and old also joined in an open classical ballet lesson with Magnifique dance studio. The audience was able to hear expressive recitations of poems by children from the area, and immediately afterwards the audience joined an open lesson in salsa and bachata dance. The program ended with „Horoteka“ from the „PostArt“ folklore dance club. The event received high praise for the organization from the audience and participants. All emphasized the benefits and need for more cultural events in the neighborhood.

The project „Mobile creative network for culture and art“ is implemented with financial support provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism.

The main goal of the „Mobile Creative Network for Culture and Art“ project is to create an effective and sustainable platform for promoting diversity in the field of culture and arts by ensuring wide public access to cultural content and forms.

 

Back to top button