Мобилна творческа мрежа гостува на кв. Коматево през октомври

Творческата платформа дава поле за изява на местни артисти

 

                                                                                                             FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

След пилотното си издание в гр. Копривщица, артистичната платформа „Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“ дава поле за изява на местни автори, самодейци и артистични формации в 4 периферни градски зони на гр. Пловдив.

“Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство” гостува на кв. Коматево на 11 и 12 октомври. Артистичната творческа зона ще бъде разположена пред читалището в квартала където на сцената ще имат възможност за изява различни формации, самодейни състави, училищни групи и представители на сценичните изкуства. Сцената е отворена и за „прохождащи“ артисти, които да намерят поле за изява с помощтта на професионални сценични екипи.

Събитията ще продължат два дни и ще са съпътствани от артистични ателиета и работилници за малки и големи. Програмата предвижда изложби, демонстрации и първорманси. Всеки, който иска да заяви своето участие и да се включи в програмата може да го направи като попълни формата в ОТВОРЕНАТА покана или да се свърже с организаторите на e-mail: incubator.bulgaria@gmail.com.

Събитието си партнира с НЧ „Иван Вазов-1931“ – Коматево, както и с Район Южен.

Ето как премина пилотното издание в Копривщица

Видео: Димитър Кунчев, НЧ Ненчо Палавеев, гр. Копривщица

Платформата „Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“ води своето начало от гр. Пловдив, където организаторите развиват културния живот и сценичните изкуства, давайки поле за изява и реализация на млади и утвърдени таланти.

Проектът “Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство” се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта “Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство” е да създаде ефективна и устойчива платформа за насърчаване на разнообразието в областта на културата и изкуствата чрез осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание и форми.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mobile creative network is visiting Komatevo district in October

The creative platform gives local artists a platform to perform

The next pilot edition in the town of Koprivshtitsa, the artistic platform „Mobile creative network for culture and art“ gives local authors, self-made artists and artistic formations an opportunity to perform in 4 peripheral urban areas of the city of Plovdiv.

„Mobile Creative Network for Culture and Art“ is visiting Komatevo district on October 11 and 12. The artistic creative area will be located in front of the community center in the neighborhood, where various formations, improve ensembles, school groups and representatives of the performing arts will have the opportunity to perform on stage. The stage is also open to „up-and-coming“ artists to find a place to perform with the help of professional stage crews.

The events will last two days and will be accompanied by artistic studios and workshops for young and old. The program includes exhibitions, demonstrations and premieres. Anyone who wants to declare their participation and join the program can do so by filling out the form in the OPEN CALL Invitation or by contacting the organizers at e-mail: incubator.bulgaria@gmail.com.

This is how the pilot edition went in Koprivshtitsa

Video by : Dimitar Kunchev, Primary School Nencho Palaveev, Koprivshtitsa

The „Mobile Creative Network for Culture and Art“ platform has its origins in the city of Plovdiv, where the organizers develop cultural life and performing arts, giving a field for the expression and realization of young and established talents.

The project „Mobile creative network for culture and art“ is implemented with financial support provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism. The main goal of the „Mobile Creative Network for Culture and Art“ project is to create an effective and sustainable platform for promoting diversity in the field of culture and arts by ensuring wide public access to cultural content and forms.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button