Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство представи платформата BuyMeCulture

На заключителната пресконференция, екипът представи и официалното видео по проекта

For English scroll down

„Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство”, водеща своето начало от Пловдив, завърши двегодишното си турне из страната. Платформата даде поле за изява на творци и автори, творящи в различни жанрове на изкуството и културата и създаде по-достъпна културна среда за публиката. Артисти и таланти от градовете Пловдив, Копривщица, Батак, Нова Загора и Асеновград имаха възможността да се изявят на сцената на пътуващия творчески фестивал, а местни автори и занаятчии се присъединиха към творчески ателиета, работилници и базари, за да представят своето изкуство пред локалните общности. 

По време на закриващата пресконференция на проекта, екипът представи резултатите от осъществения културен обмен, и разказа за специфичните особености на културния живот в периферните зони на Пловдив в посетените  средни и малки населени места. По време на събитието, екипът представи кадри от турнето, изложба и официалното видео към проекта, разказващо за протичането му. Ръководителят – Тихомира Иванова представи и онлайн платформата BuyMeCulture, която ще обедини всички автори, участници в събитията, както и други, разширяващи своето поле за изява. Платформата ще бъде популяризирана в Норвегия и от норвежкия партньор на проекта – организацията CBNRM. По време на събитието присъстваха медии, представители на творческите индустрии, културната сфера, администрация, НПО сектора. 

“Проектът създаде множество взаимовръзки между самодейци, авотри и артисти и тяхната публика в цялата страна. Оттук нататък организацията ще работи за устойчивост на всички създадено и преживяно и ще търси още възможности за реализация на нови инициативи ”  – споделя Стефан Горанов, председател на сдружение “Творчески комплекс Инкубатор”- Пловдив, което осъществи дейностите по проекта. 

 

Проект BGCULTURE-2.001-0048-C01 „Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“ се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата. Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение „Творчески комплекс Инкубатор“ – град Пловдив с партньор НПО “CBNRM Networking”-Кристиансанд, Норвегия.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A mobile creative network for culture and art has introduced the BuyMeCulture platform

At the closing press conference, the team also presented the official project video

„Mobile creative network for culture and art“, starting from Plovdiv, completed its two-year tour around the country. The platform gave a platform for artists and authors working in different genres of art and culture and created a more accessible cultural environment for the public. Artists and talents from the cities of Plovdiv, Koprivshtitsa, Batak, Nova Zagora and Asenovgrad had the opportunity to perform on stage at the traveling creative festival, and local authors and artisans joined creative studios, workshops and bazaars to present their art to local communities .

During the closing press conference of the project, the team presented the results of the cultural exchange and talked about the specific features of cultural life in the peripheral areas of Plovdiv in the visited medium and small settlements. During the event, the team presented footage from the tour, an exhibition and the official video for the project, telling about its progress. The head – Tihomira Ivanova also presented the online platform BuyMeCulture, which will unite all authors, participants in the events, as well as others expanding their field of expression.

The platform will also be promoted in Norway by the project’s Norwegian partner – the organization CBNRM. Media, representatives of the creative industries, the cultural sphere, administration, the NGO sector were present during the event.

„The project has created many interconnections between self-made people, artists and artists and their audiences throughout the country. From now on, the organization will work for the sustainability of all created and experienced and will look for more opportunities for the implementation of new initiatives“ – says Stefan Goranov, chairman of the association „Creative Complex Incubator“ – Plovdiv, which carried out the activities of the project.

Project BGCULTURE-2.001-0048-C01 „Mobile Creative Network for Culture and Art“ is funded by the EEA Financial Mechanism 2014-2021, Program PA 14 „Cultural Entrepreneurship, Heritage and Cooperation“ with the financial contribution of the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom Norway and national co-financing with Program Operator Ministry of Culture. The project is implemented in partnership between the Association „Creative Complex Incubator“ – the city of Plovdiv with partner NGO „CBNRM Networking“ – Kristiansand, Norway.

Back to top button