Мобилна творческа мрежа представи таланти от Асеновград

User Rating: 4.6 ( 1 votes)
For ENGLISH scroll down

 

Третото издание на пътуващата “Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство” се проведе на 31.10.2022 и 01.11. 2022г., когато платформата беше гост в гр. Асеновград. Артистичната зона беше разположена на главната пешеходна улица в града, където множество граждани успяха да се насладят на богатата програма, съставена от изпълнения на местни автори и артисти.

Програмата представи на асеновградчани разнообразие от творчески работилници и демонстрации представени от местни автори и артисти, изложба на млади таланти, демонстрации на автентични занаятчийски техники и приложни изкуства. Посетителите на зоната се включиха в тъкане, апликиране, изработване на макети, рисуване с различни техники, моделиране, изработване на бижута и книгоразделители, плетене на една кука. В творческите дейности се включиха посетители от различни възрасти, а работилниците бяха отганизирани в зависимост от интересите и нивата на трудност. По време на събитията, участниците от публиката осъществиха контакт с автори и локални артисти, които споделиха своите умения и знанията си в артистичните сфери, които практикуват.

Вечерната сценична програма беше посветена на различни музикални, театрални и сценични изкуства, представени от талантливи местни самодейни и професионални артисти и школи.

В първия ден на сцената се представиха вокалната група към читалище “Родолюбие” , а след тях читалището представи и своята народна танцова група. Фолклорна група “Надежда Хвойнева”, с изпълнения на Лилия Линова и Никол Михова, представиха своите гласове пред зрителите, а финалът на програмата поставиха великолепни танцьори към Клуб по спортни танци “Асеновец” , с ръководител Дойка Апостолова. 

В деня на Народните будители – 1-ви ноември по време на творческите работилници, малки и големи изработваха книгоразделители и дадоха воля на творческите си заложби по време на работилниците в зоната на Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство.  Сценчната програма стартира с изпълнението на детски фолклорен театър “Станимака” при НЧ “Свети Преподобни Паисий Хилендарски 1997” с ръководител Снежана Станкова и група “Смехорани” от Детска градина Асенова крепост” – Асеновград. Те изпълниха танците: “Две невести тикви брали” и “Шарена Гайда”. След техните прекрасни изпълнения, сцената приветства Ирена Чакърова, която завладя малки и големи в ритъма на танца и проведе своя урок по “Биоданза” – съвременно танцово изкуство. Последваха я Танцов състав “Косара” и спортен клуб “Мими Лучинска”, които събраха изключителна публика и предоставиха един невероятен танцов спектакъл с хип-хоп и модерни танци. Музейна музикална школа на гр.Асеновград изпълниха едночасова програма със своите възпитаници, а финала поставиха “Летящи номади”, които ни въведоха в невероятния свят на своята авторска Fusion музика.

Нашето пътуване продължава, а само след броени дни Мобилна творческа мрежа гостува на Район Тракия в гр. Пловдив.

 

Проект  BGCULTURE-2.001-0048-C01 “Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“  се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 
Финансовият механизъм на ЕИП включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за  изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. 
www.eeagrants.org

EN

Mobile creative network presented talents from Asenovgrad

The third edition of our program „Mobile creative network for culture and art“  visited Asenovgrad, Bulgaria on 31.10.2022 and 01.11.2022. 

 

The platform was a guest in the city of Asenovgrad and presented an artistic zone, located on the main pedestrian street of the city. Many citizens were able to enjoy the rich program composed of performances by local authors and artists.

The program presented the citizens of Assenovgrad with a variety of creative workshops and demonstrations presented by local authors and artists, an exhibition of young talents, demonstrations of authentic craft techniques and applied arts. Visitors to the area got involved in weaving, appliqué, model making, painting with various techniques, modelling, making jewelry and bookends, crocheting. Visitors of various ages participated in the creative activities, and the workshops were organized according to interests and levels of difficulty.

During the events, audience participants made contact with authors and local artists who shared their skills and knowledge in the artistic fields they practice.

The evening stage program was dedicated to a variety of music, theater and performing arts presented by talented local amateur and professional artists and schools.

On the first day, the vocal group of the community center „Rodolyubie“ performed on stage, and after them, the community center also presented its folklore dance group. Folklore group „Nadezhda Hvoineva“, with performances by Lilia Linova and Nikol Mihova, presented their voices to the audience, and the finale of the program was performed by magnificent dancers from the „Asenovets“ Sports Dance Club, led by Doika Apostolova.

On the Day of the People’s Enlighteners – November 1st, during the creative workshops, young and old made book dividers and gave free rein to their creative talents during the workshops in the area of ​​the Mobile Creative Network for Culture and Art. The stage program started with the performance of the children’s folklore theater „Stanimaka“ at the „Holy Reverend Paisii Hilendarski 1997“ Primary School, led by Snezhana Stankova and the group „Smehorani“ from the Asenova Fortress Kindergarten – Asenovgrad. They performed two dances. 

After their wonderful performances, the stage welcomed Irena Chakarova, who captivated young and old in the rhythm of the dance and conducted her lesson on „Biodanza“ – a contemporary dance art. It was followed by the „Kosara“ Dance Group and the „Mimi Luchinska“ Sports Club, which gathered an exceptional audience and provided an incredible dance performance with hip-hop and modern dances. The Museum Music School of Asenovgrad performed a one-hour program with their graduates, and the finale was performed by „Flying Nomads“, who introduced us to the incredible world of their original fusion music.

Our journey continues, and in just a few days the Mobile Creative Network will visit the Trakia District in the city of Plovdiv.

The project „Mobile creative network for culture and art“ is implemented with financial support provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism. The main goal of the „Mobile Creative Network for Culture and Art“ project is to create an effective and sustainable platform for promoting diversity in the field of culture and arts by ensuring wide public access to cultural content and forms.

www.eeagrants.org
Back to top button